ThaiLiu

69% là tụt nhẹ 8600 rồi dựng mạnh !!!

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đã thoát trend xuống rồi nêu bay cao thôi :v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.