COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC tích luỹ vùng 56000-60000 . Nếu phá qua 56000 sẽ giảm tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.