Ditrki1508

scalp BTC long

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đây chính là điểm hồi đẹp để long BTC ngắn hạn 62xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.