yeus777

Short 62k2 về 52k liệu có khả thi?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình đã vào lệnh short ở lúc post bài này, entry là 62k5, chờ xem nào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.