GAMOFX

kế hoạch buy BTCUSD lần 2

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
lần trước tín hiệu đã sl do btcusd bacjktext lại hỗ trợ .
lần này vẫn tiếp tục kế hoạch buy btcusd lần 2 với đầy đủ tín hiệu xác nhận hơn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.