BTC khả năng vẫn còn một nhịp rơi về vùng 37500 - 39000 trước khi có dấu hiệu đảo chiều đi lên