HHermes

Bắt đáy BTC 6800-7200, SL 6500 target 9500 - 10000

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bắt đáy BTC 6800-7200, SL 6500 target 9500 - 10000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.