BounceBall

BTC/USD

Giá lên
BounceBall Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC vẫn nằm trong trend giảm, trong tuần này có thể phục hồi về vùng $8699 - 9053 sau đó sml
Bình luận:
Bình luận:
Khả năng #BTC sẽ giảm về vùng 7755
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.