mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Đang là sóng điều chỉnh của sóng Ellitott
- Tất cả các tín hiệu đều báo tăng

=> BTC sẽ tăng trong vài ngày tiếp theo. Các mức kháng cự 7k4 - 7k8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.