ThanhThaoMC

16/04 Cập nhập xu hướng BTC

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
EN: 5060
SL: 5590 ($530)
TP1: 4460 ($600, RR>1)
TP2: 4160 ($900)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.