SonPriceAction

Canh sell BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã chạm kháng cự tuần và xuất hiện 1 cây nến engulfing bar dài báo hiệu khả năng giảm mạnh. Canh sell BTCUSD như trong chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.