Cafeforex123

Short BTC

Giá xuống
Cafeforex123 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell limit BTC 8200-8400; SL: 9200; TP 5500
Bình luận:
Giá thiết chút ko dính lệnh limit. Sell limit lần 2 dưới inside bar H4. dừng lỗ mức 8k2; TP 5k5
Bình luận:
Giá đang test đáy 7k4 nếu break với volume ổn thì sẽ xuống rất mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.