UnknownUnicorn2873238

BTC còn test lại vùng 6.000

ITBIT:BTCUSD   None
Hôm nay BTC đã tạo đủ 3 đỉnh 3 đáy, vùng giá 8400 chưa quyết định để BTC đi lên mà cần tích luỷ hết năm 2018
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.