UnknownUnicorn2873238

BTC còn test lại vùng 6.000

ITBIT:BTCUSD   None
Hôm nay BTC đã tạo đủ 3 đỉnh 3 đáy, vùng giá 8400 chưa quyết định để BTC đi lên mà cần tích luỷ hết năm 2018