Jack_Dawson

BTC: KỊCH BẢN GIẢM

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
JD cập nhật một số thông tin liên quan đến BTC trong ngày hôm nay 28/12/21.

H4 không phá được cản 51k và cho những tín hiệu nến rất xấu.
2 kịch bản giảm tương ứng với % giảm của BTC .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.