HTPHONG

BTC hình thành mô hình CỐC VÀ TAY CẦM trên D1

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẽ để chờ kết quả xem mình đúng hay sai thôi nha quý dị.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.