ThaiLiu

BTC ngắn hạn về 8100 và 5600

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
do ko vượt được trend xuống 9600 !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.