BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi sóng cuối của EW, điểm hỗ trợ 7k8 kì vọng sẽ cản được down trend của BTC , và từ điểm này hình thành sóng EW mới. Kéo dài các đáy của quá khứ 6k tới 6k5 ta có 1 đường hỗ trợ cứng . Đường hỗ trợ này cắt với đường downtrend ngắn hạn , ta sẽ có vùng 7k2, nếu như BTC có sập qua khỏi 7k8 thì ta có thể DCA các mốc mua lại quanh 7k2 . Sóng tăng EW kì vọng hình thành dựa theo các cản và hỗ trợ của quá khứ.
Mọi thông tin đều là tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.