ThaiLiu

BTCUSD lên !!!

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
chạm 8k là lên lung linh ... đợi tháng 12 rồi xuất !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.