ZhongBenCong001

Kênh song song hộp hoành tráng Bitcoin BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Kênh song song hộp hoành tráng Bitcoin BTC cuối cùng cũng nhìn thấy khu vực phía trên hộp màu hồng chạy trong hộp đường vàng. Đây là một mẫu. Có một kế hoạch phản hồi bất kể sự tăng hay giảm của các đường trên hay dưới. Nó chủ yếu là tăng giá.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.