Rhyminal

BTC 27/07/2022 - CANH SELL VÙNG 21800

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngay thời điểm tôi viết bài đang là pha hồi D, chúng ta sẽ canh entry từ 21400 - 22200, trong đó entry tiềm năng tôi nhắm đến là 21800
TP 19800
SL 22800
R:R 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.