NamNamvu

sự giống nhau kỳ vọng

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc đã thấy su thế tăng tốt tôi kỳ vọng một cú sụt dảm nhẹ và tăng tiếp trong trường họp lực dảm săp tới quá yếu tôi sẽ huỷ kế hoạch này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.