ThanhDCOfficial

Chiến lược dài hạn Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chiến lược vào lệnh.
- Nếu giá phá lên trên cái nêm và đóng cửa bên trên. Ta buy và TP 13K
- Nếu giá phá phía dưới cái nêm và đóng cửa bên dưới. Ta Sell và TP 4K

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.