Long tại buy zone chốt lời tại đỉnh sóng 5
Bình luận: Sóng a đi 5 nhịp ko phải 3 nhịp :))
Vừa kết thúc sóng a, bắt đầu vào sóng B
Kì vọng sóng B sẽ kết thúc ở fb 0.61 của sóng A = 73xx
Nếu lực mua yếu thì sóng B sẽ kết thúc tại fibo 0.382 của sóng A = 719x
Sau đó đập xuống sóng C. Sóng C update sau