BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Long tại buy zone chốt lời tại đỉnh sóng 5
Bình luận:
Sóng a đi 5 nhịp ko phải 3 nhịp :))
Vừa kết thúc sóng a, bắt đầu vào sóng B
Kì vọng sóng B sẽ kết thúc ở fb 0.61 của sóng A = 73xx
Nếu lực mua yếu thì sóng B sẽ kết thúc tại fibo 0.382 của sóng A = 719x
Sau đó đập xuống sóng C. Sóng C update sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.