Dat_FOMO

BTC cẩn thận bán đáy

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
tiền là của quý vị.
theo kèo nhớ quả lý vốn.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.