Blogngoaihoi

Cập nhật Bitcoin phiên âu mỹ 25/11- Mô hình harmonic giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật Bitcoin phiên âu mỹ 25/11- Mô hình harmonic giảm.

Chiến lược tham khảo : Vùng bán 58.5k-59k, Dừng lỗ khi ĐÓNG NẾN H1 Vượt 59k , TP 56k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.