nodlinh

Phân tích sóng Elliott

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau 5 sóng tăng liên tục, BTCUSD đang ở giai đoạn điều chỉnh sâu ( Sharp ) theo mô hình sóng ZigZag . Điểm A đã hoàn thành, Hiện tại giá đang ở Sóng B

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.