BTC /USDT Sau khi chạm cản ở 7500 - 7600
sáng nay có thể điều chỉnh về vùng 7050 - 7100