langaking

BTC: Buy khi hoàn thành mô hình và retest

langaking Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có động thái tích lũy tốt tại khu vực 45,7 - 47,2
Kịch bản1 : Tạm thời quan sát tiếp tục cho đến khi break khu vực cản gần nhất 49,
Mua khi giá retest lại vùng 47.2 mục tiêu 51, sl 45.7
Kịch bản 2: Mua test 47k sl 46k5, tp 49
Good luck!
Bình luận:
Kịch bản 2 thành công, buy 47 lên được 48.4 và quay đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.