Thehuu

BTC tiếp tục xu hướng down

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhiều khả năng BTC sẽ đi mở rộng sóng về khu vực 5400-5500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.