GameonVentures

BTC - H1 update - Hiệu chỉnh nối dài

GameonVentures Premium Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
i. Xuống đến $ 6796,95, thử lại xu hướng giảm
và tiếp tục rơi về $ 6690

Cảnh báo: PO - 6690 $

ii. Tăng trở lại tới 7475,46 đô la

EP: 6690 đô la
TP: 7475,46 đô la
TG: 7811,38 đô la
SL: Theo EP

iii. Dump tới 5905.04 $ hoặc thấp hơn

Kháng Ichimoku
Hủy mọi giao dịch và cập nhật bản tin tiếp theo nếu BO - 7133,44 $
Bình luận:
Đã dump tới 6790, done A

Bình luận:
Live Update: Đang tăng tới B
Bình luận:

Chờ gió Đông

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.