timingzone

BTC có thể hồi tới đâu ? Xác định giá của Bitcoin bằng đo lực

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
How far Bitcoin pullback ?
Here's a invert Head & shoulder pattern.
This's Projection Targets for Bitcoin (pullback) only, not a financial advice!
Let's see BTC estimated targets on the chart

Đây chỉ là ví dụ tham khảo về cách đo lực, tính target tiềm năng.
Không phải lời khuyên giao dịch hay đầu tư !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.