COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC vùng hiện tại có thể còn 1 són giảm . Hãy cẩn thận . Nên đánh spot hơn là margin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.