Hong_Hoang_Trading_Group

SELL BTCUSD 21/12/2021

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell BTCUSD tại giá 49.1xx sl 49.4xx tp 46.000
Lưu ý: Quản lý vốn, tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.