Sophia2020

BTC ơi là BTC

Giá lên
Sophia2020 Pro+ Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thời điểm tích trữ và mua vào
Bình luận:
Vẫn tin là Bullish :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.