I_Cant_Trade

BTC PA EDU 09-28

I_Cant_Trade Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
THREE FALLING METHOD
Bình luận:
Cụm nến tuần, cho ý tưởng đúng
Nhưng với cụm nến H4, chúng ta đã miss cú short này
Fxxkkkkkkkkkk
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.