A_Luan26

Bitcoin : Chờ Bán Khống

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD trên khung H4 : Xu hướng giảm giá là phù hợp hơn.chờ retest lại vùng 40.000 và vùng 42.000 rồi bán ra là chủ đạo.

Nếu chờ Mua vào thì chờ xả về vùng 32.000 và vùng 34.000 thì hãy tính.

Hãy chờ đúng thời cơ đến hãy vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.