SonPriceAction

Short Bitcoin

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã phá vỡ xu hướng tăng trên h4, giá đã đóng cửa dưới ema 20 và đi xuống manh. Xu hướng giảm trên d1 nhiều khả năng quay trở lại. Short BTCUSD target 6500, R:R 1:4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.