phanthaixdaa

BTC LONG

Giá lên
phanthaixdaa Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
LONG tại buy zone xanh
Bình luận:
Update! M15 đi hết sóng A đang vào sóng B
Mục tiêu sóng B hồi lại 0.618 sóng A = 74xx hoặc hồi yếu thì tại 0.382 = 734x
Sóng C quay về gần hoặc bằng đáy sóng A tạo mô hình 2 đáy M15 rồi bật lên.
Hoặc có thể tụt sâu hơn về fibo 1.618 = 69xx
Giao dịch được đóng thủ công:
Sai nhịp :))
Bình luận:
Chart chuẩn :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.