GAMOFX

BTCUSD vào tầm ngắm BUY DÀI

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
áp dụng đo lực+ mô hình hộp chứ nhật sideway D1
tại vùng giá hiện tại chờ cấu trúc đảo chiều + buy đáy số 2 bé
nhận diện theo nến nhật, hoặc cấu trúc SMC ( HẠ chart H4-h1 )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.