UnknownUnicorn23499361

BTC đang hoàn thành Elongated Flat (đếm sóng Elliott)

Đào tạo
UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng điều chỉnh dạng Elongated Flat có sóng C bằng khoàng 1.618-2.618 sóng A.
Chú ý cấp độ sóng.
ABC Flat nằm trong sóng (B) của khung lớn hơn.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.
Bình luận: (ABC) ở đây lẽ ra cần được đánh dấu dạng Ⓐ Ⓑ Ⓒ để đúng cấp độ sóng sơ cấp thuộc Cylcle!
Bình luận: Xem chu kỳ của BTC (nhấn vào hình)
Bình luận: UPDATE
Bình luận: Update 2/9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.