Bit_Man

Bắt đáy BTC ở vùng 7300 - 7500 , nến 30 phút

Giá lên
Bit_Man Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đừng sợ, mua vào đi nhé các bạn.
Có Altcoin thì mua Altcoin trước, nhưng sau 1 ngày thì chuyển sang ôm BTC
Ai có margin ở Bitmex thì margin BTC cũng hợp lý. Tỷ lệ margin x10 là an toàn

Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.