LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã break out qua trend giảm ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
khả năng cao butcoin sẽ tiếp tục bật lên và phá qua những ngưỡng kháng cự như 8k4 sau khi retest lại trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.