BTC đã tăng một ngày vào hôm qua.
Tuy nhiên đã không có Breakout nào xảy ra ( Tính giá đóng cửa )
Xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ!
Có thể đây chỉ là một trong những cú hồi mần thịt magin
Xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.