BTC đã tăng một ngày vào hôm qua.
Tuy nhiên đã không có Breakout nào xảy ra ( Tính giá đóng cửa )
Xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ!
Có thể đây chỉ là một trong những cú hồi mần thịt magin
Xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ!