COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC điều chỉnh về vùng 65500USD sẽ có sóng tăng . Chờ tín hiệu rõ ràng tại vùng trên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.