Nobody21

Kịch bản BTCUSD ngắn hạn.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kịch bản BTCUSD ngắn hạn theo sóng Elliott . Giá sẽ lên điều chỉnh rồi về vùng 8k3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.