Only_Gold

BTC có thể test 2 vùng Supply này, phân tích Bitcoin ngắn hạn

BYBIT:BTCUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD
Đây là phân tích Bitcoin ngắn hạn (Intraday)
Sau khi test lại đáy trước thì có thể giá sẽ test 2 vùng Supply
Chúng ta sẽ chờ xem phản ứng của giá và chỉ giao dịch khi có đủ xác nhận.

Chú ý về ý tưởng giao dịch BTC này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Bình luận: Giá đã phản ứng với vùng supply nhỏ ở trên, bên trái (Grab Liquidity)
Vùng này chúng tôi đã bỏ qua