mautd

BTC - Chart 4D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI < 45 và cắm đầu
- MACD bắt đầu phân kỳ
- Dã chạm vào đường tâm của BB và đang hướng về đường biên bên dưới

=> BTC đang trong downtrend, mức hỗ trợ tiếp theo là 6k9 - 5k8 - 3k6.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.