I_am_not_robot

BTC - Sóng 5 mở rộng đã bắt đầu ?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khi sóng 1 và 3 có biên độ bằng nhau, chúng ta có quyền dự đoán về sóng 5 sẽ mở rộng. 120.000USD là mức giá cho BTC khi xảy ra mở rộng.
Chúc ae holder may mắn .