I_am_not_robot

BTC - Sóng 5 mở rộng đã bắt đầu ?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khi sóng 1 và 3 có biên độ bằng nhau, chúng ta có quyền dự đoán về sóng 5 sẽ mở rộng. 120.000USD là mức giá cho BTC khi xảy ra mở rộng.
Chúc ae holder may mắn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.