LeTrongHoaiNam

Mức giá 7.300 USD đang là cản ngắn hạn của Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang tụt xuống mà không có tin tức nào được đưa ra, chứng tỏ đang có gì rất xấu đang xảy ra, hoặc chỉ là cá mập đẩy xuống gom hàng, theo hàng harmonic và fibonanci thì mức giá lao xuống có thể 7.300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.