dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 17/12/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Supertrend 4 giờ: Giảm.
- Lower Low - Lower High khung 1 giờ.
- Bán (Sell) khi giá từ cắt xuống Upper 1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.